Bemannia tillrättalägger felaktiga uppgifter om bolaget

Det är beklagligt att det i media har publicerats felaktigheter och osanna påståenden avseende Bemannia och vår verksamhet. Bemannia vill klarlägga de uppgifter som har publicerats i media samt tillrättalägga ett antal av de felaktigheter som har publicerats.

För Bemannia är det alltid viktigt att vi följer gällande kollektivavtal, lagar och övrigt regelverk. Vi har haft en snabb expansion. I den snabba tillväxten kan det beklagligtvis vara så att vi i några fall kan ha missat i våra administrativa rutiner. Vi har som tidigare meddelats initierat en översyn av våra rutiner samt en genomlysning av våra avtal för att kunna justera de eventuella felaktigheter som finns.

I ett medieinslag från Gotland har det hävdats att Bemannia genomfört flera rekryteringar åt den omnämnda kunden. Vårt uppdrag har varit inhyrning av personal och det har inte genomförts någon rekrytering, vilket har påståtts i media. Uppdraget avser inhyrning av personal där det inte krävs någon längre arbetslivserfarenhet, vilket gör att lönenivån är låg. Det är positivt att vi för några personer som varit långtidsarbetslösa har lyckats skapa anställningar i detta uppdrag. I dessa fall har det utgått nystartsstöd, som motsvarar endast de sociala avgifterna.

I inslag i media har det även framförts felaktigheter avseende tjänstepensioner för Bemannias anställda. Bemannia följer gällande kollektivavtal och naturligtvis inbetalas tjänstepensioner för bolagets anställda.

Vidare har media rapporterat om ett av Bemannias uppdrag i Norrköping och lyft fram den gällande lönenivån . I detta uppdrag har Bemannias personal haft en initial period av utbildning. Under denna period har personalen haft en utbildningslön. Nivån på denna utbildningslön följer kollektivavtalet. Utbildningslönen har även förhandlats med det fackliga förbundet Unionen. Unionen har godkänt den aktuella lönenivån.

I ett inslag i media har en tidigare anställd på Bemannia hävdat att han blivit misshandlad på sin arbetsplats på sitt uppdrag ute hos en kund och sedermera fått sin provanställning avslutad. Incidenten är anmäld till Arbetsmiljöverket och kommer att avgöras i allmän domstol. Bemannia har en annan uppfattning om händelseförloppet än vad den före detta anställde har, men vi avvaktar att i övrigt kommentera det enskilda fallet tills den rättsliga prövningen är avklarad.

Bemannia följer kollektivavtal sedan 1 januari 2012. Vi följer till fullo kollektivavtalet i vår lönesättning och övriga ersättningsvillkor. Vi är medvetna om att det finns anställningsavtal i vårt företag som inte till fullo är formulerade enligt kollektivavtalets utformning. Detta till trots så utgår naturligtvis ersättning enligt gällande kollektivavtal. Vi genomför nu en översyn av våra rutiner samt en genomlysning av våra avtal för att kunna justera de eventuella felaktigheter som finns. Vi för en öppen och löpande dialog med vårt branschförbund (Bemanningsföretagen) och med fackförbundet Unionen i detta arbete, med mål att skyndsamt kunna justera de eventuella felaktigheter som kan finnas.

-”För oss på Bemannia är vår personal vår viktigaste resurs. Vi har fullt förtroende för både våra konsulter som är i uppdrag hos våra kunder och för vår interna personal som i huvudsak hanterar administrativa göromål. Vår snabba expansion kan i enskilda fall ha resulterat i brister i vårt handhavande och vi välkomnar en öppen dialog med alla medarbetare för att skyndsamt hantera eventuella felaktigheter eller klagomål. Vidare är det mycket glädjande att notera att vi löpande får nya uppdrag på skilda platser i landet och att vår verksamhet fortsätter att växa”, avslutar Staffan Bruzelius, Koncernchef.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia