Certifieringar

Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationsäkerhet.

ISO 9001
ISO 9001 är en av världens mest kända kvalitetsstandard både i nationellt och internationellt. Grunden för standarden avser förbättringsarbete och kan ses som ett bra verktyg för att koncernen ska utvecklas och arbeta på ett smartare vis. Standarden fyller en viktig funktion för koncernens anställda då de blir mer delaktiga, får större ansvar och deltar aktivt i kvalitetshöjande åtgärden. Detta leder till nöjda medarbetare, färre reklamationer och nöjdare kunder.

ISO 14001
Den internationella standarden för miljö är ISO 14001. Bemanniakoncernen är mån om att effektivisera sin verksamhet och även att minska sin miljöbelastning. Genom att arbeta med mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar kan vi bli mer lönsamma. Vi prioriterar, effektiviserar och minimerar användningen av material, energi och avfall. Vi arbetar systematiskt och proaktivt likväl som utformar säkra rutiner för riskhantering. Genom att arbeta med ett aktivt miljöarbete bidrar vi till en ökad miljökompetens hos våra anställda likväl som att vi får ett löpande utvecklingsarbete då de involveras.

ISO 27001
Bemannia är även certifierad enligt ledningssystemet ISO 27001 där vi säkerställer att vi arbetar med ett systematiskt och effektivt sätt med informationssäkerhet. Vårt syfte är att identifiera hot och förebygga risk för att information hamnar i orätta händer.

ISO 45001
Under 2018 ersatte ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. Bemannia är sedan flera år certifierade inom arbetsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att värna om en god arbetsmiljö, dels för våra anställda men också för myndigheter och övriga intressenter. En bra arbetsmiljö är av vikt och vi arbetar aktivt förebyggande för att problem inte ska uppstå.