Matchningsprocessen

Bemannias policy är att alltid uppnå hög kvalité och att levererad tjänst ska infria beställarens krav och förväntningar.

 

Kvalitetssäkring med vår process

Vår matchningsprocess utgör en fundamental hörnsten i kvalitetssäkring av kandidater och för att upprätthålla hög kvalité och leverera kvalificerade och adekvata kandidater för uthyrningsuppdrag. Självklart anpassas våra processer utifrån vilken befattning som bemanningen avser och hur brådskande uppdraget är. Planeringen och genomförandet av en bemanningsprocess sker därför alltid i samråd med beställaren, utifrån dennes behov och önskemål och med möjlighet till anpassningar av processens olika faser.

matchningsprocessen är viktig för oss i alla samarbeten

Hur vår process ser ut

Nedan är de olika stegen i vår process som används vid bemanning och rekrytering.

1. Orderbekräftelse

I samband med att en beställning sker från en kund gör Bemannia alltid en snabb återkoppling.

 

2. Behovsanalys och kravprofil

Kravprofilen är ett fundamentalt steg i bemanningsprocessen och en viktig faktor för en lyckad matchningsprocess. Bemannia lägger stor vikt vid att behovsanalyserna ska vara utförliga och utformas i nära samarbete med beställaren. Att förstå uppdragsgivarens behov och förväntningar underlättar för oss att överträffa beställarens önskemål.

 

3. Urval och matchningsprocess

För att få fram rätt konsult med rätt kompetens använder bolaget ett flertal kanaler för att ständigt ha personal-/kandidatbanken aktuell. Vi genomför intervjuer både proaktivt samt direktriktade intervjuer mot ett specifikt uppdrag.

Referenstagningen görs av Bemannias ansvarige konsultchef och syftar till att få ytterligare kompletteringar, färdigheter och bakgrund kring intervjuade kandidater.

När ett antal kvalificerade kandidater har matchats mot kravprofilen startar en annan viktig del i processen, mjuka värden. Faktorer som social kompetens, personkemi och andra mjuka värden måste stämma överens för ett lyckat samarbete. Bemannia lägger därför stor vikt vid detta moment.

Utifrån intervjun och testerna väljs lämpliga kandidater med de bästa förutsättningarna både beträffande formella, sociala och personliga kompetenser samt erfarenhet för tjänsten. Dessa slutkandidater blir sedan föremål för referenstagning. Referenstagningen sker på ett strukturerat och systematiskt sätt och tas hos minst två personer för att få så objektiv information som möjligt. Referenserna vi tar på kandidaten är olika beroende på vilken tjänst som ska tillsättas, det kan vara tidigare chefer, medarbetare, eller underställda.

4. Presentation

De kandidater som bäst matchar kravspecifikationen beträffande kompetens-, erfarenhets-, och personlighetsmässigt presenteras av vår konsultchef både muntligen och skriftligen till uppdragsgivaren.

Den skriftliga kandidatpresentationen som översänds till beställaren innehåller följande information om kandidaterna:

matchningsprocessen för bemannia

  • Foto på kandidaten
  • Personligt brev
  • Utbildningar
  • Erfarenheter
  • Kvalifikationer
  • Övriga meriter
  • Bemannias omdöme
  • Tagna referenser

5. Uppföljning

Vi genomför löpande resultatuppföljning, avstämningsmöten samt uppföljningar under uppdragstiden med såväl konsulter som uppdragsgivaren.